Stord accident investigation report

Kvaerner’s internal investigation following the fatal accident at the Stord yard 7 March 2015 has been completed. A summary of the investigation report is now available.

The investigation report examines the accident in detail, reviews the existing safety procedures and how these have been followed. The report gives further recommendations to improve both standards and adherence by specific measures and actions. The findings of the Kvaerner independent investigation team are based on document reviews, inspections and interviews with involved persons related to the demolition activities at Stord.

The labour inspection has concluded that there will be no need for additional measures. A police investigation is ongoing.

Causes for the accident
The direct causes for the accident appears to be that the upended steel section became unsecured from tilting over as more and more panels were cut off from the section. The cutting sequence was different to the method planned (narrow panels) as the remains of the section was cut in two larger pieces. The cut between the plates was not fully completed when both plates fell over. When cutting, the deceased operator placed himself on the outer side of the larger section.

Recommendations and actions
The independent investigation team has come up with recommendations for improvements to be implemented in Kvaerner. Some of them are related to the accident while others are related to general and continuous activities.

The way forward
The purpose of the investigation report is to promote learning, improvements and sharing of knowledge within Kvaerner and related parties.

"It is important for Kvaerner to know exactly what happened and what led up to this tragic accident. Kvaerner’s independent investigation team has identified the main causes for the accident and defined a number of recommendations. These recommendations have been put into action in order to strengthen our clear safety rules and HSSE performance in all phases of Kvaerner’s operations. An accident like this is unacceptable and should not happen in Kvaerner", says Jan Arve Haugan, President & CEO in Kvaerner.

Media contact:
Odd Naustdal, VP Communications, Kvaerner Topsides (Stord).
Mob: +47 905 76 079


Norsk versjon:

Granskningsrapporten fra ulykken på Stord

Kværners interne granskning etter dødsulykken på Stord 7. mars 2015 er ferdigstilt. Et sammendrag av granskningsrapporten er nå tilgjengelig.

Granskningsrapporten undersøker ulykken i detalj og vurderer eksisterende sikkerhets-prosedyrer og hvordan disse ble fulgt. Rapporten gir ytterligere anbefalinger for å forbedre både standarder og etterlevelsen av disse gjennom spesifikke forholdsregler og tiltak. Funnene fra den uavhengige granskningen av ulykken er basert på gjennomgang av dokumenter, inspeksjoner og intervjuer av personer tilknyttet demoleringsaktivitetene på Stord.

Arbeidstilsynet har konkludert med at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak. Politietterforskning pågår.

Årsaker til ulykken
De direkte årsakene til ulykken synes å være at seksjonen som stod oppreist, ble stadig mer ustabil etter hvert som flere paneler ble kappet av seksjonen. Kappesekvensen avvek fra den planlagte metoden (smale paneler) ved at resten av seksjonen ble kappet i større deler. Kuttet mellom platene var ikke helt gjennomført da begge platene veltet. Under kappingen plasserte den avdøde operatøren seg på utsiden av den største seksjonen.

Anbefalinger og tiltak
Den uavhengige, interne granskningsgruppen har kommet frem til anbefalinger, som vil bli implementert i bedriften. Noen er direkte knyttet til ulykken, mens andre er generelle kontinuerlige forbedringstiltak.

Veien videre

Hensikten med granskningsrapporten er å fremme læring, forbedringer og deling av kunnskap i Kværner og tilknyttede parter. 

– Det er viktig for Kværner å få kjennskap til hva som skjedde og hva som var forløpet til denne ulykken. Kværners uavhengige granskningsgruppe har identifisert hovedårsakene til ulykken og har kommet med flere anbefalinger for forbedringer. Disse anbefalingene er iverksatt for å styrke våre klare sikkerhetsmål og HMS-arbeidet i hele Kværner. En slik ulykke er helt uakseptabel og skal ikke skje i Kværner ", sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Pressetelefon:
Odd Naustdal, Kommunikasjonssjef Topsides (Stord)
Mob: +47 905 76 079