Resultat for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Kværners driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 endte på 2 930 millioner kroner. Resultat før skatt, renter, av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 119 millioner kroner, noe som ga en EBITDA margin på 4,1 prosent. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 21 262 millioner kroner.

 "En rekordhøy ordrereserve gir oss et godt grunnlag for aktiviteten de neste årene. I tillegg gir den oss et sterkt fundament til å optimalisere gjennomføringen av prosjekter og til å styrke vår konkurransekraft", sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.
 
Driftsinntektene i fjerde kvartal 2012 endte på 2 930 millioner kroner, sammenliknet med 3 004 millioner kroner i fjerde kvartal 2011. Driftsinntektene for året endte på 10 748 millioner, sammenliknet med 13 295 millioner kroner for 2011. Nedgangen i forhold til samme periode i 2011 skyldes i hovedsak en reduksjon i driftsinntektene fra Kværners internasjonale virksomhet og Downstream & Industrials-segmentet.
 
EBITDA for fjerde kvartal 2012 ble 119 millioner kroner, ned fra 249 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor, som var positivt påvirket av en reduksjon i prosjektavsetninger. EBITDA marginen for fjerde kvartal 2012 var på 4.1 prosent. EBITDA i kvartalet reflekterer en prosjektportefølje med et forholdsvis bredt marginspenn. Noen prosjekter bidrar begrenset fordi de ble tildelt tidlig i markedssyklusen, andre er i en tidlig fase før fortjenesten inntektsføres, dvs. ikke oppnådd 20 prosent ferdigstillelse, mens enkelte prosjekter har oppnådd 20 prosent ferdigstillelse i kvartalet. EBITDA for 2012 endte på 473 millioner kroner sammenliknet med 1 073 millioner kroner i 2011.
 
Styret har i henhold til Kværners utbyttepolitikk foreslått en halvårlig utbytteutbetaling på 55 øre per aksje. Forutsatt vedtatt av generalforsamlingen, vil utbytte utbetales rundt 24. april 2013. Aksjen handles eksklusiv utbytte fra og med 11. april 2013.
 
Ordreinngangen i fjerde kvartal endte på 2 444 millioner kroner sammenliknet med 1 136 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2011. Ordrereserven per 31. desember 2012 beløp seg til 21 262 millioner kroner. Dette er en dobling i forhold til årsslutt 2011. Kontanter og kontantekvivalenter var på 1 069 millioner ved utgangen av fjerde kvartal. Sammen med selskapets ubenyttede lånefasiliteter gir dette en likviditetstilgang på 3,6 milliarder kroner.
 
Med henvisning til de siste ukenes prosjekttildelinger på norsk sokkel til konkurrenter, sier Haugan: "Vårt konkurransefortrinn er at vi representerer en trygghet for at EPC prosjektene leveres til rett tid, med riktig kvalitet og til en forutsigbar pris. Nå har vi fullt fokus på å levere pågående prosjekter slik at våre kunder blir fornøyde, samtidig som vi fortsetter å tilpasse våre leveringsmodeller til et marked som kjennetegnes av stadig tøffere konkurranse", sier Haugan.
 
Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned til høyre og på www.kvaerner.com.
 
 
For nærmere informasjon, kontakt:
 
Investor relations:
Ingrid Aarsnes, SVP Investor Relations, Kværner, Tel: +47 67 59 50 46, Mob: +47 950 38 364
 
Media:
Mariken Holter, SVP Communications, Kværner, Tel: +47 67 52 74 35, Mob: +47 91 78 73 58